Boats in water, Tang Yin, Shan Shui paintings in the National Palace Museum, via Wikimedia; Public Domain